Exteriörbild på fastighet i centrala Säffle
Kontakt

Fastighetsägare

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

En av inriktningarna för funktionshinderpolitiken är att avhjälpa befintliga brister i tillgängligheten, inriktningen berör dig som fastighetsägare.

Sedan år 2001 finns det i plan- och bygglagen, PBL, bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

En person med funktionsnedsättning är funktionshindrad först då miljön hindrar. Alla gynnas av detta arbete!
Till exempel underlättar det för personer med barnvagnar eller hjulförsedda väskor.
För 10% av befolkningen är det absolut nödvändigt med tillgänglighet. För 40% är det viktigt och för 100% är det bekvämt.

För Er som har affärsverksamhet handlar det också om att kunna öka kundkretsen. Det arbete och de ekomiska konsekvenserna som läggs ner ska anses vara rimligt i förhållande till åtgärden. Det är Du som fastighetsägare som är ansvarig, men det kan också vara Du som hyr lokalen och är verksamhetsutövare.

Vad som är viktigt för oss alla är att vi ska kunna;

 • ta oss in i en lokal: tex. parkering för personer med rörelsenedsättning, ramp in, automatisk dörröppnare, trösklar, ljussättning
 • ta oss fram inne i en lokal: tex. trösklar, möblering, ljussättning, anpassad toalett för personer med funktionsnedsättning
 • ta del av information: tex. lätt att upptäcka skyltar, ljussättning, kontrasterade dörrar, kontrastmarkerade trappor, hörselteknisk utrustning

Samhället ska utformas så att alla kan delta på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning ska i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val.

Om du har frågor eller funderingar - ta gärna kontakt med kommunens funktionshinderkonsulent

Kontakt
 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28