Vatten
Kontakt

Vatten

Säffle kommun har tre allmänna dricksvattenanläggningar som levererar vatten genom 129 km långa vattenledningar.

Det största vattenverket finns i Säffle tätort och förser Säffle inklusive Värmlandsbro med renat Vänervatten. Varje dygn levereras ca 3 000 m³ dricksvatten från Säffle vattenverk till ca 10 000 personer. Det andra vattenverket finns i Svaneholm, varifrån ca 100 m³ dricksvatten renat från infiltrerat grundvatten försörjer ca 600 personer per dygn. I Värmlands Nysäter finns det tredje vattenverket, där ca 25 m³ renat grundvatten pumpas ut till ca 200 personer per dygn.

Kontroll av dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför ställer Livsmedelverket höga krav på kvaliteten. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Ett omfattande fastställt undersökningsprogram på vattenverken ser till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna skickas till externt livsmedelslaboratorium för ackrediterad analys enligt undersökningsprogrammet samt analyseras regelbundet som driftkontroller vid eget laboratorium.

Vid provtagning hos användaren är Säffle uppdelat i 12 st geografiska områden. I varje område finns en fast provtagningspunkt, i regel hos en näringsutövare eller offentlig verksamhet. I varje område finns dessutom en rörlig punkt, vilken provtas hos någon enskild konsument i området. De mindre orterna, Svaneholm och Värmlands Nysäter, är inte uppdelade i områden men har 2 st fasta punkter vardera. Den rörliga punkten provtas därav hos någon enskild konsument i hela orten.

Om det är så att vår personal kommer hem till dig och ber om att få ta ett vattenprov så innebär det alltså att det blivit din tur att bidra till att vi kan säkerställa att alla har ett gott och hälsosamt vatten i kranen!

Obs! Vår personal bär alltid ID-06 kort i syfte att legitimera sig som anställda på teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Analysresultat från fastställt undersökningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) ställer krav på hur beredningen får gå till på vattenverket, vilka gränsvärden som ska gälla för det distribuerade vattnet samt hur ofta prover skall analyseras beroende på vattenverkets storlek. Det fastställda undersökningsprogrammet i Säffle kommun omfattar i enlighet med föreskrifterna regelbunden provtagning av utgående vatten från vattenverk samt provtagning hos användaren. Det har även kompletterats med icke föreskriven provtagning av råvatten.

Analysresultaten bedöms av det analyserande laboratoriet och får då ett utlåtande på rapporten.

 • Bedömningen "tjänligt" betyder att vattnet får högsta betyg och kan användas som vanligt.
 • Bedömningen "tjänligt med anmärkning" betyder att dricksvattnet får användas som vanligt men vattenverket ska informera om anmärkningen, utreda och åtgärda.
 • Bedömningen "otjänligt" betyder att dricksvattnet inte får användas till dryck och matlagning utan föregående behandling. Till övrig användning får det dock användas som vanligt.

Den vanligaste analysparametern som våra abonnenter vill ha koll på, främst för att inte behöva överdosera tvättmedel, är vattnets hårdhet.

Vattenhårdhet anges i tyska hårdhetsgrader, °dH, och är ett mått på hur mycket mineraler, främst kalciumjoner, som finns i vattnet. Beroende på hur mycket joner som förekommer får vattnet en benämning varierande från mycket mjukt till mycket hårt:

 • 0-2 °dH, Mycket mjukt
 • 2-5 °dH, Mjukt
 • 5-10 °dH, Medelhårt
 • 10-20 °dH, Hårt
 • >20 °dH, Mycket hårt
Tabellen anger dricksvattnets hårdhet i Säffle kommuns orter.

Ort

Totalhårdhet (°dH)

Benämning

Säffle & Värmlandsbro

1,2

Mycket mjukt

Svaneholm

2,2

Mjukt

Värmlands Nysäter

2,0

Mjukt

En annan vanlig analysparameter som våra abonnenter vill ha koll på, eftersom att barn kan få tandemaljfläckar (fluoros) vid höga halter, är vattnets fluoridhalt. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l.

Tabellen anger dricksvattnets fluoridhalt i Säffle kommuns orter.

Ort

Fluoridhalt (mg/l)

Säffle & Värmlandsbro

0,070

Svaneholm

0,25

Värmlands Nysäter

0,92

Analysparametrarna som skall analyseras vid normal undersökning på dricksvatten hos användaren listas i bilaga 3 till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och i tabeller nedan för verken i Säffle kommun.

Varje månad tas det prov i ett av Säffle tätorts områden i både fast och rörlig punkt, vilket innebär att normal undersökning på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Säffle 24 gånger/år för mikrobiologiska och kemiska parametrar. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 4 gånger/år för mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Tabellen anger gränsvärden för dricksvattnet hos användaren samt den normala variationen under 2021 i Säffle kommuns orter för mikrobiologiska parametrar.

Mikrobiologiska partametrar

Gränsvärde för tjänligt m. anm. & [otjänligt]

Normal variation, Säffle & V-bro

Normal variation, Svaneholm

Normal variation, Värmlands Nysäter

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C

(cfu/ml)

100

[-]

<1 - 30

<1 - 30

<1 - 10

Långsamväxande bakterier

(cfu/ml)

5 000

[-]

<1 - 60

<1 - 680

<1 - 30

Clostridium perfringens

(cfu/100 ml)

Påvisad (Endast för ytvatten)

[-]

<1

-

-

Escherichia coli/E. coli

(MPN cfu/100 ml)

-

[Påvisad]

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

(MPN cfu/100 ml)

Påvisad

[10]

<1

<1

<1

Tabellen anger gränsvärden för dricksvattnet hos användaren samt den normala variationen under 2021 i Säffle kommuns orter för kemiska parametrar.

Kemiska parametrar

Gränsvärde för tjänligt m. anm. & [otjänligt]

Normal variation, Säffle & V-bro

Normal variation, Svaneholm

Normal variation, Värmlands Nysäter

Aluminium (mg/l)

0,10 (Endast vid Al-föreningar i beredningen)[-]

<0,03 - 0,07

-

-

Ammonium (mg/l NH4)

0,50 [-]

<0,02

<0,02

<0,02

Färg (mg/l PT)

30 [-]

<5

<5 - 5

<5

Järn (mg/l)

0,20 [-]

<0,05 - 0,10

0,06 - 0,10

<0,05

Konduktivitet (mS/m)

250 [-]

15,2 - 17,4

13,4 - 13,9

21,5 - 24,1

Lukt

Svag [Tydlig el. mkt stark]

Ingen

Ingen

Ingen

Mangan (mg/l)

0,05 [-]

<0,02

<0,02

<0,02

pH(pH-enheter)

<6,5 >9,5 [10,5]

8,0 - 8,9

7,9 - 8,1

7,8 - 8,5

Turbiditet (FNU)

1,5 [-]

<0,01 - 0,50

0,59 - 1,3

<0,01

Avvikelser av betydelse under 2021 för Säffle och Värmlandsbro redovisas i tabeller nedan. Inga avvikelser av betydelse har noterats i Svaneholm eller Värmlands Nysäter.

Avvikelse av betydelse, Säffle.

Avvikelse

Normalvariation Järn

Provpunkt

Säffle Avloppsreningsverk

Datum

2021-03-23

Beskrivning

Provet uppfyllde aktuella gränsvärden men avvek ifrån aktuell normalvariation för parametern järn. Analysvärdet uppgick till 0,19 mg/l (gränsvärde 0,20 mg/l).

Orsak/Åtgärder

Avvikelsen beror på järnutfällningar från en gammal servisledning till avloppsreningsverket. Åtgärd innefattar omläggning av aktuell ledning.

Avvikelse av betydelse, Värmlandsbro.

Avvikelse

”Tjänligt med anmärkning” Odlingsbara mikroorganismer

Normalvariation Långsamväxande bakterier

Provpunkt

Värmlandsbro Dagis

Datum

2021-06-15

Beskrivning

Analysvärdet för odlingsbara mikroorganismer uppgick till 160 cfu/ml (gränsvärde 100 cfu/ml) vilket innebär ”tjänligt med anmärkning”.

Provet uppfyllde aktuellt gränsvärde men avvek ifrån aktuell normalvariation för parametern långsamväxande bakterier. Analysvärdet uppgick till 240 cfu/ml (gränsvärde 5 000 cfu/ml).

Orsak/Åtgärder

Orsak till avvikelse okänd. Vattenkvalitén kan ha påverkats av omfattande luft/vattenspolning av hela ledningsnätet i Värmlandsbro under april månad. Dokumenterat omprov saknas. Sannolik orsak till detta är att verksamheten stängde för sommaren.

Avvikelse av betydelse, Värmlandsbro.

Avvikelse

Normalvariation Järn och Turbiditet

Provpunkt

Värmlandsbro Dagis

Datum

2021-06-15

Beskrivning

Proverna uppfyllde aktuella gränsvärden men avvek ifrån aktuell normalvariation. Turbiditeten uppgick till 0,57 FNU (gränsvärde 1,5 FNU) och järn uppgick till 0,13 mg/l (gränsvärde 0,20 mg/l).

Orsak/Åtgärder

Orsak till avvikelse okänd. Vattenkvalitén kan ha påverkats av omfattande luft/vattenspolning av hela ledningsnätet i Värmlandsbro under april månad.

Avvikelse av betydelse, Värmlandsbro.

Avvikelse

Normalvariation Järn och Turbiditet

Provpunkt

Värmlandsbro Skola

Datum

2021-06-15

Beskrivning

Proverna uppfyllde aktuella gränsvärden men avvek ifrån aktuell normalvariation. Turbiditeten uppgick till 0,71 FNU (gränsvärde 1,5 FNU) och järn uppgick till 0,16 mg/l (gränsvärde 0,20 mg/l).

Orsak/Åtgärder

 Orsak till avvikelse är konstaterad att i huvudsak bero på en bristfällig fastighetsinstallation (mycket långa interna ledningar ger dålig omsättning och hög temperatur på vattnet). Fastighetsägaren har informerats om behov av åtgärd.

Avvikelse av betydelse, Värmlandsbro.

Avvikelse

”Tjänligt med anmärkning” Odlingsbara mikroorganismer

Normalvariation Långsamväxande bakterier

Provpunkt

Värmlandsbro Dagis

Datum

2021-12-07

Beskrivning

Avvikelsen noterades vid intern driftkontroll (VA-enhetens eget laboratorium).

Analysvärdet för odlingsbara mikroorganismer uppgick till ≈756 cfu/ml (gränsvärde 100 cfu/ml) vilket innebär ”tjänligt med anmärkning”.

Provet uppfyllde aktuellt gränsvärde men avvek ifrån aktuell normalvariation för parametern långsamväxande bakterier. Analysvärdet uppgick till ≈903 cfu/ml (gränsvärde 5 000 cfu/ml).

Orsak/Åtgärder

Orsak tros vara kontaminerat prov. Omprov togs omgående med godkända resultat (6 cfu/ml för odlingsbara mikroorganismer och 26 cfu/ml för långsamväxande bakterier).

Normal undersökning görs även på utgående dricksvatten från verket enligt föreskriften. Det görs i Säffle 52 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 5 gånger/år för kemiska parametrar. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 3 gånger/år för mikrobiologiska parametrar.

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till föreskriften finns. Klicka för information om Mikrobiologiska parametrar Länk till annan webbplats. eller Kemiska och radioaktiva parametrar Länk till annan webbplats. med ett gräns- eller parametervärde i bilaga 2 till föreskriften.

Ibland får vi mer specifika frågor om vattnets kvalitet från personer som vill försäkra sig om att kranvattnet har fullgod kvalitet för det en avser använda det till. Därför har vi valt att tillgängliggöra den senaste utvidgade analysrapporten på utgående dricksvatten från verket för samtliga orter i kommunen direkt här på hemsidan.

Utvidgad undersökning på utgående dricksvatten från verket enligt föreskriften görs i samtliga orter 1 gång/år.

De senaste utvidgade analysrapporterna för nedladdning finns i tabellen.

Ort

Mikrobiologiska

parametrar

Kemiska & radioaktiva

parametrar

Säffle & Värmlandsbro

Analysrapport , 71.4 kB.

Analysrapport , 236 kB.

Svaneholm

Analysrapport , 71.5 kB.

Analysrapport , 236.4 kB.

Värmlands Nysäter

Analysrapport , 71.5 kB.

Analysrapport , 236.1 kB.

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns. Klicka för information om Mikrobiologiska parametrar Länk till annan webbplats. eller Kemiska och radioaktiva parametrar Länk till annan webbplats. med ett gräns- eller parametervärde i bilaga 2 till föreskriften.

Utvidgad undersökning på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Säffle 3 gånger/år. Provpunkterna roteras mellan de fasta provtagningspunkterna så att de återkommer vart fjärde år. För Svaneholm och Värmlands Nysäter är siffran 1 gång/år.

Analysrapporter kan fås vid förfrågan. Maila oss på vasaffle@saffle.se eller ring kundservice.

Avvikelse på dricksvattenkvalitet

Vid uppmärksammad avvikelse på dricksvattnets kvalitet så informeras berörda abonnenter med hjälp av SMS-utskick. Mer om denna tjänst Öppnas i nytt fönster..

Om ni själva uppmärksammar problem med dricksvattnets kvalitet är det viktigt att ni kontaktar oss genom att göra en felanmälan Öppnas i nytt fönster..

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

Senast uppdaterad • 2022-11-09