Bild
Kontakt

Projekt Byälven

Projekt Byälven skapades efter översvämningen år 2000 som ett sätt att bilda motståndskraft för framtida översvämningar längs Byälven. Arbetet har sedan dess bedrivits i flera etapper där bland annat undersökningar gjorts. För projektets fjärde etapp har Säffle kommun gått samman med Arvika kommun för att gemensamt identifiera vad som ska göras.

Översvämningsproblematiken i Byälven kan inte hanteras med en enskild åtgärd. Byälvens vattensystem sträcker sig ända från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Det är med andra ord en sträcka på cirka 150 km där översvämningar kan drabba flertalet städer. Tillsammans med aktörer längs hela älven kan vi gemensamt lindra de negativa konsekvenserna av översvämningar. Nedan kan du läsa vad som redan har gjorts och vad som ska göras.

Vad som har gjorts:

Etapp I , 16.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet analyserade orsakerna till översvämningarna i Glafsfjorden och övriga delar av Byälvsystemet under hösten år 2000.
 • Rapporten som arbetet mynnade ut i sammanställde händelseförloppet och värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador.

Etapp II , 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Simuleringar av översvämningar i Byälven utfördes.
 • En modell med noggrannhet på höjddata skapades för att identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna av en översvämning. Arbetet finansierades delvis av EU-projektet Flows.

Etapp III , 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Åtgärder kring Backeströmmen i Säffle kommun gjordes.

Vad som ska göras:

Etapp IV

För att komma vidare med de undersökningar som gjorts, men även titta på helt nya lösningar har Säffle och Arvika kommuner beslutat att bilda en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp för Byälven etapp IV. Till arbetet har även referensgrupper knutits. Arbetsgruppens uppdrag är att föreslå lämpliga åtgärder, med finansieringsförslag, för att hantera översvämningar och redovisa förslag på fortsatt arbete. Arbetet med etapp IV startade i juni 2021.

För att skapa motståndskraft inför framtida översvämningar i Byälven behöver risker hanteras på flera sätt:

 1. Planera rätt. Vi ska så långt som möjligt undvika att bygga eller nyttja riskområden.
 2. Tekniska lösningar. Om ett riskområde redan är bebott eller nyttjas behöver man utreda om det går att genomföra tekniska lösningar som minskar risken.
 3. En god beredskap. Vissa risker vet vi kommer att inträffa, då gäller det att ha en god beredskap för att kunna hantera dem.
 4. Återuppbygg smart. Efter en inträffad händelse när byggnader eller verksamheter ska återuppbyggas bör det ske på ett sätt så att man i framtiden inte drabbas lika hårt när risken inträffar igen.

Det arbetsgruppen hittills kommit fram till är två åtgärdsförslag som man vill utreda vidare. Det ena är att riva dämmet i Backeströmmen i Säffle, för att på så sätt återskapa en naturlig avbördning i älven. Det andra är en förändrad vattendom för att kunna sänka vattennivån i Byälven inför perioder med höga flöden. För att gå vidare med åtgärdsförslagen ska en hydralisk modellering genomföras av de valda åtgärderna. Denna åtgärdssimulering görs av SMHI och kostnaderna på drygt 600 000 kronor ska delas mellan Arvika och Säffle kommuner. Kommunstyrelsen i Arvika sa ja till förslaget 17 maj och Kommunstyrelsen i Säffle sa ja till förslaget 23 maj. Åtgärdssimuleringen med olika flöden och vad de ger för vattennivåer, beräknas vara klar i slutet av januari 2023.

Arbetsgruppen arbetar också med att ta fram kartmaterial som visar vad som riskerar att drabbas av översvämning, särskilt då samhällsviktig verksamhet som till exempel el, vatten-avlopp, vägar, fibernoder.

Läs en sammanfattande rapport av Projekt Byälven
Kontakt
 • Räddningstjänstens växel

  Växel räddningstjänsten

  Kommunkontoret

  0533-68 17 20

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-09-22