Bild
Kontakt

Värmeverket

Ändring av detaljplan för värmeverk på Säffle 5:34

Säffle Fjärrvärme AB önskar bygga ut det befintliga fjärrvärmeverket för att säkerställa framtida fjärrvärmeleverans till Säffle tätort. Nuvarande krav på ett modernt fjärrvärmeverk motsvaras inte av gällande plan då en tillbyggnad avses ha en högre byggnadshöjd än vad som medges samt att föreslagen placering begränsas av prickmark (mark som inte får bebyggas) och u-område (mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar) varvid en ändring av detaljplanen föreslås.

Planområdet är beläget norr om centrum i nordvästra delen av Säffle, omedelbart norr om riksväg 45, mellan järnvägen och Byälven.

I gällande översiktsplan från 2013 pekas området inte ut specifikt, utan ingår i Säffle stad som endast redovisas översiktligt. I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad pekas planområdet ut som verksamhetsområde vilket gör att planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 23 december 2019 - 30 januari 2020.

Nu kommer alla inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse med miljö- och byggförvaltningens kommentarer.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-02-14