Bild
Kontakt

Säterivägen

Ett förslag till ändring av detaljplanen för Säterivägen, Säffle 6:18 m fl har upprättats. 

Syftet med planändringen är att skapa en mer flexibel användning inom planområdets södra delar där etablering av större verksamheter möjliggörs genom att gatumarken överförs till kvartersmark för industriändamål.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har planförslaget varit utställt under tiden 16 december 2019 - 10 januari 2020.

Nu kommer alla inkomna synpunkter sammanställas i ett granskningsutlåtande som tillsammans med planhandlingarna lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Här hittar du planhandlingarna


Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-01-24