Bild
Kontakt

Krokstad 3:25 och 3:26

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse å del av stadsägan nr 360+392, hemmanet Krokstad. Gällande fastigheterna Krokstad 3:25 och 3:26.

En ansökan om att förvärva ca 1000 m² av den kommunalt ägda fastigheten Krokstad 3:25, har inkommit till Säffle kommun. Den aktuella marken är belägen på allmän platsmark i gällande detaljplan (byggnadsplan från 1972). Planområdet är beläget ca 5 km sydväst om Säffle centrum intill Vänern.

Planändringen syftar till att ändra del av allmän platsmark till kvartersmark för bostäder för att möjliggöra en utökning av bostadstomt.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Krokstad (FÖP).

Eftersom väsentliga förändringar har gjorts efter granskningsskedet genomgår detaljplanen ytterligare en granskning. Förslaget finns utställt under tiden 6 juli - 31 juli 2020 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 31 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-06-29