Bild
Kontakt

Vindkraftsplan

Säffle kommun har sedan 2009 ett Tematiskt tillägg till översiktsplanen med avseende på vindkraft.

I tillägget pekas 14 områden ut som lämpliga för vindkraft. Bedömningen av områdenas lämplighet har gjorts utifrån vindförutsättningar, hänsyn till övriga allmänna intressen samt riksintresseområden för vindbruk, som pekats ut 2008. Analyserna har också utgått från då rådande praxis kring skyddsavstånd till bebyggelse samt förhållningssättet till naturvärden (fågellivet).

Efter att tillägget antogs har två stycken tillstånd för vindetableringar givits inom två av de utpekade områdena på Värmlandsnäs. Ingen av dessa vindkraftsetableringar har genomförts till dags dato.

Energimyndigheten gjorde under 2013 en översyn av riksintressena för vindbruk, vilket för Säffles del medförde en minskning av antalet områden samt områdenas utbredning. (se karta 2015-03-27)

Enligt miljöbaken 16 kap 4 § ska kommunen ge besked om den tillstyrker eller icke tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraftverk. I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att icke tillstyrka två vindkraftsetableringar, båda fanns inom utpekade områden. Motivet till beslutet är försiktighetsprincipen, en föråldrad vindkraftsplan samt för lite kunskap om hur flertalet större vindkraftsetableringar på Värmlandsnäs med större skyddsavstånd till bland annat bebyggelse tillsammans påverkar människors hälsa och miljö.

Nuläge

Mot bakgrund av att riksintresseområdena för vindkraft har justerats samt att den rådande praxisen kring avstånd till bebyggelse har justerats med hänsyn till buller och ljus, samt att förhållningssättet till bland annat fågellivet, anses inte tillägget längre vara aktuellt.

Ställningstagande

Fram tills dess att tillägget har reviderats gäller det fortsatt som underlag men kommunen kommer att tillämpa en mer restriktiv hållning till vindkraftsetableringar, och i synnerhet på Värmlandsnäs, än vad som tidigare uttrycks i det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-01-24