Bild
Kontakt

Upphävande av del av detaljplan för Rotvägen

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

För att möjliggöra en ombyggnad av E45 behöver en vägplan tas fram. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. En av detaljplanerna som berörs av vägplanen är Detaljplan för Rotvägen, del av Säffle 5:16 och 5:31 m.fl. För att undvika att vägplanen och gällande detaljplan blir motstridiga behöver del av den upphävas.

För Detaljplan för Rotvägen, del av Säffle 5:16 och 5:31 m.fl. har genomförandetiden ännu inte gått ut. Då kommunen äger marken som påverkas av upphävandet och ett framtagande och genomförande av vägplanen kan anses vara av stor allmän vikt föreslås del av detaljplanen för Rotvägen upphävas genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11§.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 2 oktober – 27 oktober 2023.

 

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-11-23