Bild
Kontakt

Brandmannen 2

Ändring av del av stadsplanen för industriområde i sydvästra delen av Säffle.

GRANSKNING

En ansökan om att förvärva del av den kommunala fastigheten Säffle 6:18 har inkommit till Säffle kommun. Del av den aktuella marken (ca.400 kvm) är planlagd som allmän platsmark, park, i gällande detaljplan vilket hindrar önskad utveckling av verksamheten som idag bedrivs inom fastigheten Brandmannen 2.

Planändringen syftar till att ta bort ej ändamålsenliga planbestämmelser samt utöka industrimark i syfte att möjliggöra fastighetsbildning och utveckling av befintlig verksamhet.

Planområdet är beläget inom etablerat industriområde mellan Säterivägen och Vänerbanan. Förutom att ändra markanvändningen park till industriändamål föreslås ej ändamålsenliga planbestämmelser att tas bort för att öka fastighetens möjlighet till utbyggnad.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 21 juni – 16 juli 2021 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 16 juli 2021. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-06-15