En drönarbild över ett höstlandskap
Kontakt

Vindkraftplan

Säffle kommun har sedan 2009 ett Tematiskt tillägg till översiktsplanen med avseende på vindkraft.

Bakgrund

I översiktsplanen pekas 14 områden ut som lämpliga för vindkraft. Bedömningen av områdenas lämplighet har gjorts utifrån vindförutsättningar, hänsyn till övriga allmänna intressen samt riksintresseområden för vindbruk, som pekats ut 2008. Analyserna har också utgått från då rådande praxis kring skyddsavstånd till bebyggelse samt förhållningssättet till naturvärden.

Energimyndigheten gjorde under 2013 en översyn av riksintressena för vindbruk. För Säffles del medförde det en minskning av antalet områden. (se karta 2015-03-27)

Enligt Miljöbalken 16 kap 4 § ska kommunen ge besked om den tillstyrker eller icke tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraftverk. I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att icke tillstyrka två vindkraftsetableringar, båda fanns inom utpekade områden. Motivet till beslutet är försiktighetsprincipen, en föråldrad vindkraftsplan samt för lite kunskap om hur flertalet större vindkraftsetableringar på Värmlandsnäs med större skyddsavstånd till bland annat bebyggelse tillsammans påverkar människors hälsa och miljö.

Nuläge

Mot bakgrund av att riksintresseområdena för vindkraft har justerats samt att den rådande praxisen kring avstånd till bebyggelse har justerats med hänsyn till buller och ljus, samt att förhållningssättet till bland annat fågellivet, anses inte tillägget längre vara aktuellt..

Ställningstagande

Säffle kommun avser under 2021 påbörja arbetet med en revidering av kommunens översiktsplan. I det arbetet ingår att se över förutsättningarna för vindbruk i kommunen. Fram tills att arbetet är klart gäller ovannämnda tillägg som underlag men kommunen kommer att tillämpa en mer restriktiv hållning till vindkraftsetableringar än vad som tidigare uttrycks i det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-11-17