En drönarbild över en skogsväg om hösten
Kontakt

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen är ett kunskapsunderlag som sammantaget är en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet med naturvård i Säffle kommun. Planen lyfter fram kommunens naturkvaliteter, är underlag för förvaltning av kommunala naturvärden och en vägledning i den kommunala planeringsprocessen.

Säffle kommun kan liknas vid ett Värmland i miniatyr, som rymmer mycket varierande naturtyper, från Vänerns kust- och slättlandskap till de bergiga skogsmarkerna i norr. Säffles skärgård är landets största sötvattensskärgård med en enastående natur. Hela skärgården är av riksintresse för dess säregna natur, kulturella värden och intressanta växt- och djurliv. I Säffle kommun ligger till exempel i nuläget nitton naturreservat av olika storlekar och karaktär, varav tre delas med grannkommuner. I reservaten finns det ofta trevliga vandringsleder, användbara vindskydd, vackra utsiktsplatser och naturligtvis skyddsvärd natur.

Naturvårdsplan

Kommunalfullmäktige antog naturvårdsstrategin § 44 2015-03-30. Naturvårdsplanen har som mål att bidra till att uppnå ett urval av Riksdagens 16 antagna miljökvalitetsmål i Sverige.

Det är också meninngen att kommuninnevånarna ska gynnas av naturvårdsplanen genom att få ökad kunskap, medvetenhet och tillgänglighet till Säffles naturvärden. Eftersom friluftsliv och naturupplevelser i en rik och varierad natur har konstaterad positiv verkan på människors välbefinnande, både fysiskt, mentalt och socialt, är det en stor och viktig del i arbetet med naturvårdsplanen. Planen ska kunna användas bl a i friluftsliv, folkhälsofrågor och besöksnäring för att sprida kunskap och medvetenhet kring kommunens rika mångfald av naturkvaliteter. Den kommer vara en viktig del i natur- och miljövården och samtidigt stärka friskvård- och folkhälsomålen.

Hur strategin är uppbyggd

Naturvårdsstrategin består av fyra dokument. Ett huvuddokument, nulägesanalys, handlingsplan och kartmaterial. Huvuddokumentet ger en övergripande bild av kommunens naturvårdsarbete. Nulägesanalysen innehåller information om dagsläget i kommunen, samt grunden till handlingsplanen. Handlingsplanen har tagits fram innehållande lokala åtgärdspaket till varje del av alla de sexton miljökvalitetsmålen.

Senast uppdaterad • 2023-11-17