Bygglovsbefriat
Kontakt

Bygglovsbefriat

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov. Det gäller för dig som har en- eller tvåbostadshus.

Du behöver inte bygglov när du ska:

 • anordna en skyddad uteplats med murar eller plank som är högst 1,8 m och får inte sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset.
 • anordna ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m².
 • sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0m² och högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter.
 • måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte ändrar byggnadens eller området karaktär väsentligt

I vissa fall kan det krävas bygglov även för dessa bygglovbefriade åtgärder.

Bygglov krävs:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För de åtgärder som i områdesbestämmelserna föreskrivs utökad bygglovplikt. Områdesbestämmelser finns runt alla kyrkor och von Echstedtska gården i Säffle kommun.
 • För åtgärd på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
Skiss

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m. Vill man utföra dessa åtgärder närmare tomtgrän än 4,5 m krävs att berörda grannar godkänner det. Friggebodar, garage, förråd och liknande, som är större än 10 m² och placeras närmare än 4,0 meter från bostadshus skall utföras så att spridning av brand mellan byggnader förhindras i 30 minuter.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Bygglovbefriade åtgärder utanför tätbebyggt område

Utanför detaljplanerat område, områdesbestämmelser och områden med ”sammanhållen bebyggelse” gäller även följande förenklingar för en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus) i Säffle kommun:

 • Tillbyggnader upp till 30 m², dock max 50% av befintlig bruttoarea (BTA) av huvudbyggnaden, är befriade från bygglovplikt.
 • Nybyggnader av komplementbyggnader upp till 50 m² är befriade från bygglovplikt. Komplementbyggnaden ska till funktionen höra till huvudbyggnad och får inte vara större än huvudbyggnaden. Om det finns flera komplementbyggnader, bör sammanlagda ytan ej överstiga huvudbyggnaden.
 • Tillbyggnader upp till 50 m² (inkl befintlig byggnad) är befriade från bygglovplikt.

Om åtgärderna kommer närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-16