Vård- och omsorgsutbildning
Kontakt

Vård och omsorg - Validering

Valideringsspåret inom vård och omsorg är för dig som redan arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst men inte har utbildningen eller endast har delar av utbildningen. Utbildningen bekräftar dina kunskaper och erfarenheter, utvecklar dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Vad är validering?

Validering vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsyrket men som inte har den formella utbildningen.

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats och som resulterar i betyg i vård- och omsorgskurserna.

Syftet med validering är att synliggöra och erkänna kunskaper och färdigheter som en person har inom ett yrkesområde. På så sätt kan utbildningens studietid förkortas då kunskapen valideras och prövas mot betyg.

Hur förbereder jag mig i kursen inför valideringssamtalet?

Du tilldelas ett valideringsunderlag, ett underlag som innehåller kursens kunskapskrav och uppgifter kopplat till kursens olika delar. Du använder kurslitteratur och valideringsunderlag för att arbeta igenom samtliga uppgifter. Det är viktigt att alltid sträva mot att koppla samman litteraturen med dina erfarenheter. Det är tillåtet att använda dina egna anteckningar under valideringssamtalet. Du har ca 14 dagars förberedelsetid mellan varje valideringstillfälle/samtal (detta är ett riktmärke och tiden kan självklart individanpassas).

Hur går ett valideringssamtal till?

Valideringssamtalet sker i din hemmiljö eller på en plats med möjlighet till internetuppkoppling (Google Meet). Du behöver en dator med ljud och kamerafunktion som fungerar i videosamtalet.

Valideringssamtalet är ett videosamtal där två lärare medverkar. Du har under 1,5 timmes tid möjlighet att redogöra för dina praktiska erfarenheter kopplat till teorin i den kurs som du bearbetat. Lärarna ställer frågor utifrån valideringsunderlaget och stödjer dig i att genomföra kopplingarna mellan dina erfarenheter och de uppgifter du arbetat med i valideringsunderlaget.

Efter att alla uppgifter i valideringsunderlaget diskuterats så går lärarna ur samtalet och gör en bedömning, återkommer in i samtalet och meddelar dig bedömningen direkt. Innan vi lämnar videosamtalet har vi en genomgång av nästkommande kurs och valideringsunderlag.

Om det är något kunskapskrav du inte uppnår under valideringstillfället kompletteras detta med en uppgift kopplat till kunskapskravet.

Vad händer om jag inte når kunskapskraven via valideringsspåret i en kurs?

Om du inte uppnår kunskapskraven via valideringen erbjuder vi kursen på distans med introduktion via google-meet där du läser kursen via vår lärplattform (teoretiskt). Här kan du välja studietakten helt utifrån dina förutsättningar.

Förkunskapskrav

Minst 3 års yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgsyrket. Detta ska styrkas med anställningsbevis.

Svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9.

Tillgång till dator, internet och grundläggande datavana är nödvändigt för att delta i utbildningen.

Datum för ansökan

Ansökningsprocessen sker löpande.

Du hittar Vård och omsorg - Validering under Kurspaket i ansökningssystemet.

Ansök till Säffle Lärcenter

 

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

 

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

FUTFUN02

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01A1

Psykiatri 2

100

PSYPSY02

Vård- och omsorg specialicering

100

VADVAD00S

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-04-20