Skolskjuts
Kontakt

Skolplikt och ledigheter

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ha skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och grundsärskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag, och barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Säffle får den utbildning de har rätt till.

Närvaroplikt

Alla barn som går i skolan har en så kallad närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen, så länge det inte finns giltiga skäl för ditt barn att inte gå i skolan. Exempel på giltiga skäl för att inte gå i skolan är om ditt barn är sjuk eller har fått beviljad ledighet.

Skolplikt utomlands

Ibland finns det tillfällen då du vill att ditt barn ska åka utomlands. Det kan till exempel vara en lång semesterresa, eller att du som vårdnadshavare arbetar utomlands. I andra fall kan det vara så att du och din familj vill besöka ert hemland under en längre tid. På denna sida kan du läsa om vilka möjligheter som finns för ett skolpliktigt barn att åka utomlands, med eller utan skolgång i utlandet.

Regler för ledighet gäller inte för längre utlandsvistelser

Det är ingen rättighet för skolpliktiga barn att vara lediga från skolan. Huvudregeln är att eleverna ska vara i skolan. Läs mer om ledigheten på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Rektorer, eller någon som rektorerna utser, kan i vissa fall bevilja ledighet för ditt barn. Rektorer kan bara bevilja ledighet som är längre än tio dagar, om de anser att det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl betyder att det måste finnas en mycket stark anledning för barnet att få vara ledig från skolan. Att åka på semester med familjen är vanligtvis inte ett synnerligt skäl för att få ledighet.

Rektorer kan inte bevilja ledigheter månadsvis. Därför gäller inte reglerna för ledighet för längre utlandsvistelser.

Ingen skolplikt om barnet är utomlands över sex månader

I Säffle kommun gäller oftast att ditt barn inte har skolplikt om hen är utomlands längre än sex månader av sitt läsår. Därför är det viktigt att du skickar in en anmälan till oss tre månader innan vistelsen utomlands, så att vi kan bedöma om barnet fortsätter att ha skolplikt eller inte. Om vi inte får in din anmälan kommer vi att behöva kontakta er tills vi får en anmälan.

Detta händer om ditt barn inte längre har skolplikt

När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte längre att få gå kvar på sin nuvarande skola. Om ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. Vi kan dock inte garantera att det blir i samma skola eller åldersgrupp.

Detta händer om ditt barn fortsätter att ha skolplikt

Om vi bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång i Sverige.

Om du vill att ditt barn ska åka utomlands under en längre period kan skolplikten för ditt barn ta slut. Om barnet ska vara utomlands längre tid än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket. Du hittar en blankett för detta på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Ingen skolplikt om barnet är utomlands över sex månader

I Säffle kommun gäller oftast att ditt barn inte har skolplikt om hen är utomlands längre än sex månader av sitt läsår. Därför är det viktigt att du skickar in en anmälan till oss tre månader innan vistelsen utomlands, så att vi kan bedöma om barnet fortsätter att ha skolplikt eller inte. Om vi inte får in din anmälan kommer vi att behöva kontakta er tills vi får en anmälan.

Detta händer om ditt barn inte längre har skolplikt

När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte längre att få gå kvar på sin nuvarande skola. Om ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. Vi kan dock inte garantera att det blir i samma skola eller åldersgrupp.

Detta händer om ditt barn fortsätter att ha skolplikt

Om vi bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång i Sverige.

Så gör du för att anmäla längre vistelse utomlands

Kontakta rektor på nuvarande skola.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att barnet går i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan. Det är utvecklingschef för grundskolan (rektorernas chefer) som bedömer om ditt barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt eller inte. För att vi ska hinna ta beslut om din ansökan behöver du lämna den till oss minst tre månader innan skolgången utomlands. Säffle kommun betalar inte för ditt barns skolgång utomlands.

Det här krävs för att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands

Kraven är höga för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skolan i Sverige. Det är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på ett annat sätt. För att vi ska bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på att annat krävs tre saker:

Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan

Vi bedömer alltid varje skola individuellt, och fattar beslut om skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan utifrån följande faktorer:

 • Skolan följer den svenska läroplanen
 • Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen

Skolor i utlandet som barn- och utbildningsförvaltningen bedömer är fullgoda alternativ är Svenska utlandsskolor (läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.) och vissa internationella skolor som är till för barn som går i skola i landet under en begränsad tid.

Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands

Att det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands betyder att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna följa upp ditt barns kunskaper i skolan. Vi vill också få information om att ditt barns skola följer en plan för undervisningen. Det är också viktigt att vi får veta om ditt barn är närvarande i undervisningen.

Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta att ha skolplikt utomlands

Vi gör alltid en individuell bedömning när det kommer till om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte kan stanna i Sverige för att gå i skolan.

Exempel på ett synnerligt skäl är att det är nödvändigt för dig som vårdnadshavare att arbeta utomlands och att barnet måste följa med. Tänk då på att arbetet eller studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och att du ska kunna styrka detta genom till exempel intyg från arbetsgivare. Att du själv väljer att arbeta utomlands, till exempel genom distansarbete, är inte ett synnerligt skäl.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt
Kontakt
 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-17