Ansök om plats
Kontakt

Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmet kompletterar skolan före och efter skoltid samt under lov.

Om ditt barn går i årskurs 4-6 och går på Höglundaskolan eller Tingvallaskolan kan du läsa mer om möjlighet till fritidsklubb här.

Om ditt barn går i förskoleklass eller skola erbjuder Säffle kommun plats på fritidshem om du som föräldrar arbetar eller studerar, eller om barnet har särskilda skäl. Eleverna kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen de fyller 13 år.

Fritidshemmet regleras i skollagen och styrs av läroplanen. Läs mer om läroplanen för fritidshem på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidshemmen finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass upp till årskurs sex. Det är Höglundaskolan, Svanskogs skola, Nysäters skola, Tingvallaskolan, Värmlandsbro skola, Botilsäter skola samt pedagogisk omsorg vid Fiskarbergets fritidshem. Läs mer om Fiskarbergets fritidshem under rubriken nedan.

Öppettider och kontaktuppgifter
Fritidshemmen har öppet mellan klockan 06.30 och 18.00 (i vissa fall öppnar fritidshemmen 06.00).

Kontaktuppgifter till respektive fritidshem finns under varje skolas sida.

Sammanslagning under sommaren
Under sommaren slås vissa fritidsavdelningar ihop. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den avdelning som har öppet. Vilka avdelningar som har öppet under sommaren varierar från år till år. För mer information, kontakta aktuellt fritidshem.

Utvecklingsdagar
Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet två dagar per termin för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Vårdnadshavare som är i behov av omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds plats på någon annan enhet. Meddelande om stängning ska skickas ut i god tid av ansvarig rektor.

Fritidshem vid fristående skolor
Fritidshem finns även på de fristående skolorna Tveta friskola och Långseruds friskola. Läs mer på deras respektive webbsidor.

Fiskarbergets fritidshem
Fiskarbergets fritidshem bedrivs som pedagogisk omsorg. Läs mer om vad pedagogisk omsorg innebär genom att klicka på länken nedan.

Plats vid Fiskarbergets fritidshem kan erbjudas i mån av plats läsårsvis. Det betyder att man har en plats ett år i taget och därefter får söka plats på nytt. Platser tilldelas enligt följande ordning:

 1. Skolbarn som är syskon till placerade förskolebarn
 2. Ålder på barnet, yngsta barnet har förtur

Ansökan om plats på fritidshem ska göras i god tid före önskat placeringsdatum.

För att styrka att rätten till plats i fritidshem är uppfylld, ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare eller skola, om att du arbetar eller studerar. Blankett "Intyg om arbete eller studier" hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansök om plats i fritidshem

Avgiften för fritidshem baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och antalet placerade barn. Säffle kommun tillämpar maxtaxa som 2024 är 56 250 kronor per månad. 

Taxa (maxtaxa)

Skolbarn 6-13 år


Ingen timnivå

Barn 1 (yngsta)

2,00%

Barn 2

1,00%

Barn 3 (äldsta)

1.00%

Barn 4 och fler

Ingen avgift

 • Avgift betalas under uppsägningstiden som är två månader.
 • Avgift betalas 12 månader per år.
 • Avgiften debiteras en månad i förväg. Eventuella inkomständringar justeras månaden efter.
Räkna ut din preliminära avgift

Vid betalning efter förfallodatum tillkommer avgift enligt tabell.

Avgifter

Typ av avgift

Avgift

Påminnelse

60 kronor

Inkasso

180 kronor

Dröjsmål

8% över gällande

referensränta

Upprättande av

avbetalningsplan

170 kronor

Ej sammanboende föräldrar med gemensam vårdnad av barn som bor växelvis hos föräldrarna ska, då båda har behov av plats, ansvara för var sin del av avgiften. Om du har växelvis boende kontaktar du placeringshandläggare på Barn- och utbildningskontoret.

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Avgiftstaxan inom fritidshem utgår från hushållets samlade bruttoinkomst. Med hushåll avses de som är folkbokförda på samma adress, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn.

 

Lämna inkomstuppgifter

Till avgiftsgrundande inkomst räknas

 • Lön eller ersättning i anslutning till anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning, graviditetspenning
 • Vårdbidrag för barn med funktionshinder (arvodesdel)
 • Sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • Studiestöd skattepliktigt
 • Studiemedel via CSN (ej avgiftsgrundande)
 • Familjebidrag vid militär utbildning
 • Övrig skattepliktig ersättning (arvoden exempelvis.)
 • Etableringsersättning (ej avgiftsgrundande)

Egen företagare
Överskottet av inkomst av "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Kommunala fritidshem
Om du har en placering i någon av våra kommunala fritidshem görs anmälan av nytt schema eller ändringar av schematider via appen Tyra. För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra , 959.2 kB..

Fristående fritidshem
Anmälan av nytt schema eller ändringar av schematider görs via Mina Sidor.

 

Schemaändring


Vid arbete
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid, restid samt sovtid vid nattarbete.

Vid studier
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg från studieanordnaren ska lämnas.

För plats i fritidshem är uppsägningstiden två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats.

Om du blir arbetslös och behöver säga upp din plats har du, förutsatt att du anger arbetslöshet som orsak vid uppsägning, återplaceringsgaranti med förtur.


Säg upp plats i fritidshem


Avstängning av plats
Barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut om att stänga av en placering i fritidshem om

 • platsen inte tillträds
 • platsen inte nyttjas
 • avgift inte betalas
 • platsen erhållits på felaktiga grunder
 • rätten till plats upphör

Om platsen inte nyttjas under två månader har utvecklingschef för grundskolan rätt att besluta om avstängning av plats. Avgift betalas i två månader från sista närvarodagen.

Föräldraledig
När vårdnadshavare får graviditetspenning eller är föräldraledig för annat barn kan plats i fritidshem inte behållas. Platsen sägs upp och ordinarie uppsägningstid som är två månader gäller. Platsen kan användas under uppsägningstiden. Vid nytt behov av plats görs en ny ansökan via Mina sidor.


Arbetssökande
Skolbarn, 6-13 år, med plats i fritidshem har inte rätt att behålla sin plats om någon av vårdnadshavarna blir arbetslösa. Platsen ska sägas upp och ordinarie uppsägningstid som är två månader gäller. Platsen kan användas under uppsägningstiden. Då plats sägs upp och arbetslöshet anges som orsak till uppsägning gäller återplaceringsgaranti inom ett år. Garantin gäller dock inte till återgång till tidigare plats. Vid nytt behov av plats görs en ny ansökan via Mina sidor.

Sjukskriven
Vårdnadshavare eller barns längre sjukdom påverkar inte rätten till plats i fritidshem. Den ordinarie tidsomfattningen gäller. Tiden kan utökas vid behov i samråd mellan rektor och vårdnadshavare.

Vid sjukskrivning behöver vårdnadshavare anmäla förändrad inkomst, det görs via Mina sidor.

Mina sidor för fritidshem

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansök om placering i fritidshem av särskilda skäl

Tyra är en app som används i fritidshemmens verksamheter för att hantera dokumentation och kommunikation på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritidshemmet I Tyra får personalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra , 959.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt
 • Placeringshandläggare fritidshem

  Placeringshandläggare fritidshem

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90
  Knappval 2 - Höglundaskolan
  Knappval 3 - Tingvallaskolan
  Knappval 4 - Ytterskolor

  therese.wassen@saffle.se - Höglundaskolan
  olivia.eld@saffle.se - Tingvallaskolan
  malin.holm@saffle.se - Ytterskolor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-08