Bild
Kontakt

Nytt näringslivsprojekt för att stärka landsbygden

Säffle, Årjäng och Torsby kommun har tillsammans med tre norska kommuner fått beviljat ett stöd av EU för att satsa på en ny form av landsbygdsutveckling. Vi ska genom en bred, organiserad samverkan inom minst sex olika geografiskt avgränsade områden öka platsernas attraktivitet och konkurrenskraft.

Gemensamt för alla platser är det lokala engagemanget från företag, föreningar och boende som samarbetar med kommunen och andra offentliga aktörer för att tillsammans skapa en positiv utveckling. Det kan handla om olika satsningar, underhåll, aktiviteter eller marknadsföring i syfte att komma till rätta med problem och utmaningar i sitt område.

Lokal platsutveckling

Att utveckla en plats sker inte över en natt. Det börjar med att de som bor, lever och arbetar på en plats tror på dess framtid. Det sker genom enstaka individers satsningar men framför allt genom ett gemensamt utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Helst ska alla på platsen involveras för att nå nya mål: företag, föreningar och boende.

Detta projekt bygger just på samverkan och en gemensam kraftansträngning för att utveckla och stärka ett antal platser. Tillsammans ska vi skapa en hållbar platsutveckling och öka den lokala konkurrenskraften. Vi vill öka platsernas attraktionskraft och skapa ett bättre företagsklimat. Bland annat inom turism-, service- och tjänstesektorn.

Det är minst sex platser i de sex deltagande kommunerna som ska utvecklas. I ett gemensamt arbete ska handlingsplaner tas fram för dessa platser och utvecklingsarbetet påbörjas. Projektet kallas för LID och handlar om lokal utveckling (Local Improvement Districts).

Huvudsaklig målgrupp är små- och medelstora företag i de medverkande kommunerna på svensk och norsk sida. Sekundär målgrupp är civilsamhället i samma medverkande kommuner, i form av lokala föreningar.

Utvecklingsarbete med lokal förankring,

- I Säffle kommun kommer vi välja ut en destination inom kommunen för att utveckla besöksnäringen och stärka konkurrenskraften i området genom en gemensam handlingsplan, samverkan, marknadsföring och paketering, säger Pia Proper, näringslivschef Säffle kommun. Vilken destination det blir kommer vi att berätta lite senare under våren.

LID- en ny utvecklingsmodell

Projektet kommer arbeta efter BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts och är en internationell beprövad platsutvecklingsmodell. Vi har gjort om modellen så den passar våra lokala förhållanden. Och här får den heta LID; Local Improvement Districts. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund samfinansierar man utvecklingsarbetet och genomför de aktiviteter som man kommit överens om i planen. Detta arbete ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt.

 • Privat och offentlig sektor samverkar och samfinansierar aktiviteter som utvecklar ett geografiskt avgränsat område.
 • Arbetet sker i en demokratisk process.
 • Alla bidrar - alla vinner.
 • Samverkan pågår så länge intressenterna anser att den genererar ett mervärde.

Korta fakta

 • Projekttid: februari 2021- september 2022
 • Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.
 • Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.
Kontakt
 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-03-23