Kontakt

Detaljplan för Ekenäs (Ekenäs 1:17 och del av Ekenäs 1:3)

ANTAGANDE

Säffle kommun har under 2015-2016 utrett förutsättningarna för att utveckla Ekenäs och tillsammans med Duse och Lurö stärka Värmlandsnäs och kommunen som turist- och besöksdestination.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utveckling för befintlig och ny besöksnäring. Planen ska säkerställa pågående markanvändning samt möjliggöra ny restaurangbyggnad, ny- om- eller tillbyggnad av servicebyggnad, utökade campingplatser, utökning av gästhamn, badplats, bastubyggnad samt möjlighet till breddad användning av ”Vita villan” m m.

Planen bedöms ha stöd i kommunens översiktsplan.

Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017 antagit detaljplanen.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 juli 2017.

Kontakt
  • Peter Pettersson

    Förvaltningschef

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 74

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-04