Kontakt

Så tycker Säffle kommun om strandskyddsförslaget

Kommunstyrelsen beslutade måndag 3 juni om Säffle kommuns remissvar till Länsstyrelsen angående förslaget till nya strandskyddsområden längs Vänern och kommunens övriga sjöar.

I remissvaret skriver kommunen bland annat att man anser att Länsstyrelsen i sitt förslag har haft en för generell och allmänt hållen syn på utvidgningen och att det i förslaget finns områden där det föreslås utvidgat strandskydd utan begriplig anledning, något som ger upplevelsen av att utveckling på landsbygden motarbetas. Kommunen skriver också att mark inte ska omfattas av utvidgat strandskydd i onödan utan endast förekomma där det finns en tydlig och relevant anledning och där det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

Som tillägg till remissvaret skickar Säffle kommun med ett förslag på vilka områden som kommunen menar bör omfattas av utvidgat strandskydd. Förslaget, som bygger på ett eget förslag till metod och urvalskriterier, innehåller betydligt färre områden än det som föreslås av Länsstyrelsen.
- Utvidgningen av strandskyddet behöver utredas mer i detalj, sjö för sjö och vattendrag för vattendrag, i nära samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen. Utpekandet behöver balanseras väl så att de natur- och friluftslivsvärden som behöver ett utvidgat skydd idag och i framtiden kan få detta, samtidigt som en utvidgning inte får innebära orimliga inskränkningar i det privata ägandet och i kommunens möjlighet att planlägga för utveckling av landsbygden för boende och näringsändamål, säger enhetschef på miljö och bygg Peter Pettersson.

I övrigt ställer Säffle kommun sig bakom Region Värmlands remissvar.

Även Region Värmland ger Länsstyrelsen kritik

 • Även Region Värmland ger Länsstyrelsen kritik på ett antal punkter i sitt remissvar. Region Värmland anser bland annat att:
  dialogen med kommunerna har varit för dålig och det lokala perspektivet saknas.
 • strandskyddsdiskussionen borde utgå från 100 meter överallt och sedan en diskussion om vilka områden där ett utvidgat strandskydd är motiverat. Länsstyrelsen har gjort tvärt om och utgått från utvidgat strandskydd överallt och överlämnat till kommunerna att argumentera för varför utvidgat strandskydd inte är motiverat.
 • samhällsutvecklingsperspektivet i för liten grad har tagits i betraktning utan att fokus från Länsstyrelsens sida har legat på natur- och friluftsvärden.

I sitt remissvar efterfrågar Region Värmland även en beskrivning av vilken logik som lagts till grund för det tillvägagångssätt som Länsstyrelsen valt och hur de kommit fram till sitt förslag.

Vidare föreslår regionen, liksom Säffle kommun, att Länsstyrelsen nu tar ett omtag och bjuder in samtliga kommuner till dialog där man gemensamt kommer fram till vilka kriterier som ska gälla för strandskydd och att man vänder på angrepssättet och argumenterar för varför utvidgat strandskydd är motiverat istället för tvärt om.

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-26