Bild
Kontakt

Näringslivsprojekt

Vi driver och deltar i en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Säffle Kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Vi driver flera projekt själva, dessa finansieras av bland annat Europeiska regionalfonden, Leader, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Utöver detta medverkar kommunen, och därigenom vårt näringsliv i flera projekt som drivs av andra aktörer.

Näringslivsprojekt som ägs av Säffle kommun

LEADER-projektet Säffle City 2.0 är nu avslutat efter 2,5 mycket värdefulla år. Och vi vill tacka alla projektdeltagare för sitt stora engagemang. Tillsammans är vi Säffle!

Projektets mål

Målsättningen med projektet var att Säffles attraktionskraft som helhet ska öka. Det ska handla om att skapa ett attraktivt centrum med stråk för handel, restauranger, caféer, service och andra verksamheter i centrum. Att öka efterfrågan på butikslokaler, lönsamheten i handeln och få fastigheters värde att öka.

Säffle City 2.0 ville skapa en hållbar centrumförening som från och med 2020 arbetar kontinuerligt med en positiv stadsutveckling, fler evenemang och för ökad handel.

Centrumföreningen tillsammans med kommunen och fastighetsägarna behövde en gemensam målbild av centrums utveckling, en visionsbild över hur ett framtida Säffle kan tänkas se ut och utformas och önskvärda insatser för att nå dit. Det behövdes mer dialog, en gemensam handlingsplan och gemensamma insatser.

Konkreta mål:

 • Samla alla viktiga aktörer (fastighetsägare, företag, föreningar, kommunen) i samverkan.
 • Skapa en ny och hållbar centrumförening.
 • Ta fram en gemensam handlingsplan för ett mer attraktivt centrum
 • Skapa ett levande centrum genom utveckling av evenemang.

Genomförda aktiviteter:

 • Workshops, möten, intervjuer, enkäter
 • Marknadsföringsinsatser (digitalisering)
 • Möjlighet för lokala föreningar att söka hos ELSA för genomförande av aktiviteter i centrum
 • Kompetensutveckling
 • Evenemang

Projektets målgrupper

Primärt medlemmar i ELSA (företag, föreningar, fastighetsägare) och sekundärt invånare och besökare.

Vad har vi gjort

Vi har bjudit in till sex workshops om Säffle centrums utveckling och bjöd både allmänheten, fastighetsägare, handlare, föreningslivet och ungdomar in till möten och samtal och en enkätundersökning. Detta för att inventera vad Säffle centrum har för problem och svagheter men också fördelar och möjligheter. Inventeringen blev basen till den nya handlingsplanen som togs fram under 2019.

Vi har också jobbat internt i kommunen för att få ett tydligare strategiskt arbete för centrumutveckling. Säffle kommun tar nu omtag om sitt framtida centrumarbete genom att ta fram en ”genomförandeplan för Säffle centrum”. Arbetet ska ske i samverkan med den nya centrumföreningen.

Vi utvecklade också ett antal evenemang som redan fanns i Säffle men som hade stor potential att bidra till en utveckling av Säffles centrum i framtiden. Ett nytillskott bland evenemangen är Seffle City Motor Challenge som satte Säffle på kartan sommaren 2019 och blev samtidigt ett stort samverkansprojekt för många aktörer i Säffle. Vi är stolta över ett mycket bra evenemang som kommer tillbaka redan 2020.

En ny köpmannaförening har bildats och fler och fler vill engagera sig i centrumfrågor. En interimsstyrelse för en ny centrumförening har bildats och snart är den nya föreningen på plats med nya stadgar, en tydlig handlingsplan och en hållbar organisation.

Välkommen att vara med!

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller – ännu bättre – vill vara med i vårt utvecklingsarbete! Alla behövs! Tillsammans är vi starka!

För mer information om den nya köpmannaföreningen kolla hemsidan, www.saffleshopping.se.länk till annan webbplats

Här kan du även se en film om köpmannaföreningen!länk till annan webbplats


En länk till centrumföreningens hemsida kommer inom kort!
Här kan du se en film om centrumföreningen!länk till annan webbplats

Den nya centrumföreningen kommer att heta:

VI ÄR SÄFFLE!

Kontakt

Katrin Steverding, projektedare
Telefon: 0533-68 15 07
katrin.steverding@saffle.se


Projektet Säffles samverkan i praktiken ska ge Säffles företag bättre möjligheter till kompetensförsörjning, genom rekrytering, matchning och anställning ur gruppen utrikesfödda.

Projektet pågår 2019-10-01 till 2020-11-30 och finansieras av Säffle kommun och Tillväxtverket.

Mål

Projektet ska leda till att deltagande företag lyckas med att rekrytera 20 utrikesfödda personer. Projektet ska även leda till att 45 personer ur målgruppen har stegförflyttats i riktning mot arbetsmarknaden, genom praktik och yrkesrelaterad utbildning.

Planerade projektaktiviteter

Riktade utbildningsinsatser, praktikförberedelse, coachning och handledarutbildning.

Industriutbildningar

Projektet arbetar just nu med utbildningsspår mot industrin.
Detta görs i form av förberedande industriutbildning för utrikesfödda. De studerande får under 10 veckor yrkesinriktad svenska, matte, arbetsmarknadskunskap och praktisk industriutbildning. Efter avslutad förberedande utbildning har individerna gått ut i jobb eller vidare till fördjupade industristudier.

Två individer har gått en 20 veckor lång spetsutbildning i lärlingsform mot Kantpress.

Handledarutbildning

Handledarutbildning för personal hos industriföretagen som kommer att ta emot personal och praktikanter genomförs löpande. Personalen får kunskap om språkinlärning, mottagande av praktikant, ledarskap och kulturvariationer. Hittills har personal från Nordic Paper, BTG, CS produktion och Somas utbildats inom projektet.

Kontakt

Caroline Fröling, projektedare
Telefon: 0533-68 13 24
caroline.froling@saffle.se

Petra Andersson, kompetensmäklare
Telefon: 0533-68 10 37
petra.andersson@saffle.se


Projektet syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att underlätta rekrytering av nyanlända. Projektet ska även underlätta för nyanlända att starta företag. Projektet pågår 170101 - 191231 och ägs av Säffle kommun. Deltar gör Säffle och Årjängs kommuner.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mål

Integration för tillväxt skall bidra till att fler företag klarar av att tillgodose sitt personal-/kompetensbehov genom rekrytering och introduktion av nyalända samt att fler nyanlända ska kunna starta egen verksamhet.

Aktiviteter

 • Kartläggning och matchning mellan företagens kompetensbehov och nyanländas kompetensprofiler.
 • Processtöd för mottagande av nyanländ praktikant på företaget
 • Stödjande insatser för nystartsföretag
 • Metod för verksamhetsstart för nyanlända entreprenörer

Målgrupper

Företag som har ett behov av att nyanställa mer kompetens, som kan matchas ur ett mångfaldsperspektiv.Nyanlända som minst har uppehållstillstånd och samordningsnummer. En prioriterad målgrupp är den del av de nyanlända som har företagarbakgrund och som vill komma igång med egen verksamhet här i Värmland.

Kontakt

Anders Anstrin, projektedare
Telefon: 0533-68 30 07
anders,anstrin@saffle.se

Bengt Larsson, Delprojektledare
Telefon: 0533-68 14 07
bengt.larsson@saffle.se

Yvonne Nilsson, projektansvarig Årjäng
Telefon: 0573-140 70
Yvonne Nilsson

Företagsamma Säffle är ett Leaderprojekt som drivs tillsammans med Företagarna i Säffle. Projektet pågår 20190101-20200430.

Mål

Säffle kommun är en aktiv företagskommun med många entreprenörer. Företag flyttar till Säffle och nya företag startar upp. Målet med projektet är att förstärka företagsamheten ytterligare.

Målgrupper

Idébärare och nya företagare.

Aktiviteter

Du som bär på en idé tar kontakt och diskuterar din idé med projektledaren Bengt Larsson som finns på Forskningen i Säffle tel 0533-681407, mail: bengt.larsson@saffle.se

Du tar fram en beskrivning av din idé, nyttan för kunden, marknadsförutsättningar, med mera.

Sedan presenteras din idé för ”Företagsamma Säffles” Tillväxtgrupp. Det är 3-4 personer som bedömer idéns förutsättningar, ger råd och kontakter.

Du kan också få hjälp vidare i din företagsutveckling med en mentor under max 20 timmar.

Resultat

Resultat efter ett år är att cirka 50 idéer är presenterade och 7 företag är startade. Dessa företag har fått en mentor att prata med. Sysselsättningseffekten är 45 – 50 personer.

Kontakt

Bengt Larsson
Telefon: 0533-68 14 07
bengt.larsson@saffle.se

Näringslivsprojekt vi deltar i

Digital och fysisk verksamhetsutveckling för dig som är företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Läs mer här!länk till annan webbplats

Kontakt

Ewa Gustavsson
Utbildningssamordnare, säljcoach
Telefon: 0533-68 13 29
ewa.gustavsson2@saffle.se

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-12