Bild
Kontakt

Näringslivsprojekt

Vi driver och deltar i en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Säffle Kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Vi driver flera projekt själva, dessa finansieras av bland annat Europeiska regionalfonden, Leader, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Utöver detta medverkar kommunen, och därigenom vårt näringsliv i flera projekt som drivs av andra aktörer.

Näringslivsprojekt som ägs av Säffle kommun

Snabbfakta

PROJEKTNAMN: Hållbar export i Westra Wermland.
PROJEKTTID: 2020-05-01 till 2023-04-30
MEDVERKANDE KOMMUNER: Säffle (projektägare), Årjäng och Arvika
FINANSIÄRER:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Säffle kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Företagarna Säffle, Nordmarkens Näringsliv, Företagsamma kvinnor i Arvika
SYFTE: Öka hållbar export mot Norge med hållbara produkter och tjänster,

Målgrupper

 • Små- och medelstora företag (SMF) som idag är verksamma med varu- och tjänsteexport mot Norge eller de som vill komma igång med exportaffären.
 • Besöksnäringsföretag som vill attrahera norska turister.

Projektmål

 • Fler SMF i västra Värmland exporterar mer på den norska marknaden.
 • Fler SMF ökar sin faktiska förmåga att ingå i leverantörskedjor med uttalade hållbarhetskrav.
 • Regionens besöksnärings- och handelsföretag attraherar fler kunder från Norge, utifrån hållbara affärsprinciper.

Projektaktiviteter riktade mot företag

 • Öppna inspirationsseminarier.
 • Behovskartläggning.
 • Hållbara affärsprinciper.
 • Sälj- och exportcoachning.
 • Organisation för tillväxt.
 • Kontaktskapande på norska marknaden.
 • Coachning digitala verktyg och ökad digital synlighet.
 • Gemensam platsmarknadsföring.

 

Kontakt

Anders Anstrin, projektledare
0533-68 30 07, anders.anstrin@saffle.se

Yvonne Nilsson, Näringslivsutvecklare Årjängs kommun, delprojektledare, 0573-140 70, yvonne.nilsson@arjang.se

Jonas Andersson, Näringslivsutvecklare Arvika kommun, delprojektledare, 0570-819 28, jonas.andersson@arvika.se

Projektet Säffles samverkan i praktiken ska ge Säffles företag bättre möjligheter till kompetensförsörjning, genom rekrytering, matchning och anställning ur gruppen utrikesfödda.

Projektet pågår 2019-10-01 till 2020-11-30 och finansieras av Säffle kommun och Tillväxtverket.

Mål

Projektet ska leda till att deltagande företag lyckas med att rekrytera 20 utrikesfödda personer. Projektet ska även leda till att 45 personer ur målgruppen har stegförflyttats i riktning mot arbetsmarknaden, genom praktik och yrkesrelaterad utbildning.

Planerade projektaktiviteter

Riktade utbildningsinsatser, praktikförberedelse, coachning och handledarutbildning.

Industriutbildningar

Projektet har riggat utbildningsspår mot industrin.
Detta görs i form av förberedande industriutbildning för utrikesfödda. De studerande får under 10 veckor yrkesinriktad svenska, matte, arbetsmarknadskunskap och praktisk industriutbildning. Efter avslutad förberedande utbildning har individerna gått ut i jobb eller vidare till fördjupade industristudier.

Två individer har gått en 20 veckor lång spetsutbildning i lärlingsform mot Kantpress, båda har fått jobb.

Fyra individer har gått en 20 veckor lång lärlingsutbildning inom golvläggning för Moelven. 4 av 4 studerande fick jobb efter utbildningen

Handledarutbildning

Handledarutbildning för personal hos industriföretagen som kommer att ta emot personal och praktikanter genomförs löpande. Personalen får kunskap om språkinlärning, mottagande av praktikant, ledarskap och kulturvariationer. Hittills har personal från Nordic Paper, BTG, CS produktion och Somas utbildats inom projektet.

Kontakt

Caroline Fröling, projektedare
Telefon: 0533-68 13 24
caroline.froling@saffle.se

Petra Andersson, kompetensmäklare
Telefon: 0533-68 10 37
petra.andersson@saffle.se


EU

 

Snabbfakta

PROJEKTNAMN: Kortare livsmedelskedja genom samverkan kring regionalt slakteri i Värmland
PROJEKTTID: 2020-01-01 till 2021-06-30
PROJEKTÄGARE: Säffle kommun
FINANSIÄRER: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Företagarna i Säffle,
Mejeritransporter, Coop Värmland, Skafferi Värmland, Alfastiftelsen
MÅL: Skapa förutsättningar för en etablering av ett småskaligt regionalt slakteri i Värmland och samtidigt öka de värmländska nöt-, får- och grisproducenternas samverkan med andra aktörer i livsmedelskedjan fram till kunder på en regional marknad.

Bakgrund

Under hösten 2018 kontaktade några lantbruksföretag i Säffle kommun Näringslivsenheten i syfte att diskutera behovet av slakt, styckning och vidareförädling. Ett antal möten hölls och möjligheten att söka medel för att genomföra en
förstudie öppnade sig genom Landsbygdsprogrammet. Ansökan skrevs, ett antal privata finansiärer ställde upp med medfinansiering som bevis på marknadens intresse och slutligen beviljades förstudien projektmedel i december 2019.

Vad ska vi göra?

Projektet kommer att utreda förutsättningarna för ett nytt småskaligt slakteri, etablera
samverkansformer, ta fram en marknadsplan och etablera marknadssamverkan.
Vi kommer också att undersöka hur en testbädd för hållbar livsmedelsproduktion kan formas.

Producentperspektivet

En viktig parameter för att lantbruksföretagen ska kunna öka sin lönsamhet är att utveckla konkreta samarbeten så att vägen mellan producent och konsument förkortas och försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden ökar. Producenterna behöver också mer och säkrare tillgång av slaktmöjligheter. Tidvis råder lång väntetid till befintliga slakterier, för vissa djurslag är det mer eller mindre alltid svårt att hitta slaktmöjlighet och existerande slakterier har små möjligheter att med kort varsel ta in enstaka djur som behöver slaktas. Marknadsperspektivet Intresset för lokalt producerade livsmedel ökar i omfattning. Information om ursprung och ökat fokus på korta transporter före och efter slakt blir allt mer efterfrågat och en marknadsfördel för försäljningsledet. Möjligheterna till detta och tillhörande ”storytelling” är svårt att uppfylla med befintliga storskaliga slakterier och ett mindre slakteri har möjlighet att komplettera marknadens behov. Möjligheten att hitta intressanta råvaror från mer ”udda” djurslag eller särskilt högkvalitativa produkter är också begränsade i rådande läge. Förstudien kommer också att titta på möjligheterna att integrera moderna miljövänliga förpackningar i erbjudandet till marknaden.

Vad ska förstudien fokusera på?

Fokus i förstudien ligger på att utreda och förbereda för att skapa förbättrade slakt- möjligheter för nöt-, får- och grisproducenterna i regionen, så att de får stabilare förutsättningar för sin verksamhetsplanering och avsättning. Förstudien ska också titta på företagens möjlighet att genom ett ökat samarbete återta initiativet att sätta pris på sina kvalitets- produkter och själva äga affären och kundrelationen.

Vad händer sedan?

UNDERLAG - Projektet kommer att utmynna i ett allsidigt underlag inför beslut om investering i ett småskaligt slakteri med förädling.

FÖRVERKLIGANDE - Om det blir ett positivt investeringsbeslut kommer projektering, finansiering och byggnation att påbörjas och tecknade avsiktsförklaringar övergå i avtal.

MARKNADSSAMARBETE - Oavsett vilket investeringsbeslut som fattas, så kommer det etablerade marknadssamarbetet att kunna fortsätta, utifrån gemensamt varumärke och i etablerade kanaler.

TESTBÄDD FÖR HÅLLBAR MATPRODUKTION - Projektägaren Säffle kommun kommer att överväga att vidareutveckla en tema-testbädd inom hållbar matproduktion och ansökan om stöd utifrån Landsbygdsuppdraget/Testbädd landsbygd. På lång sikt kommer regionen att kunna etablera sig som en modell för framtidens hållbara matproduktion, i samverkan medvärmländska spetskompetenser så som processindustri och hållbara förpackningar.

Organisation

Förstudien drivs och ägs av Säffle kommuns näringslivsenhet. Jonas Enström är projektledare. Till projektet finns en styrgrupp kopplad med representation från Företagarna i Säffle, LRF, Nifa, Coop Värmland och Mejeritransporter AB.

Mer information

Pia Proper, Säffle kommun, 0533- 68 10 22, pia.proper@saffle.se Jonas Enström, projektledare, 070-515 00 30, jonas@enstromkonsult.se
Caroline Fröling, kommunikatör, 0533-68 13 24, caroline.froling@saffle.se

LEADER-projektet Säffle City 2.0 är nu avslutat efter 2,5 mycket värdefulla år. Och vi vill tacka alla projektdeltagare för sitt stora engagemang. Tillsammans är vi Säffle!

Projektets mål

Målsättningen med projektet var att Säffles attraktionskraft som helhet ska öka. Det ska handla om att skapa ett attraktivt centrum med stråk för handel, restauranger, caféer, service och andra verksamheter i centrum. Att öka efterfrågan på butikslokaler, lönsamheten i handeln och få fastigheters värde att öka.

Säffle City 2.0 ville skapa en hållbar centrumförening som från och med 2020 arbetar kontinuerligt med en positiv stadsutveckling, fler evenemang och för ökad handel.

Centrumföreningen tillsammans med kommunen och fastighetsägarna behövde en gemensam målbild av centrums utveckling, en visionsbild över hur ett framtida Säffle kan tänkas se ut och utformas och önskvärda insatser för att nå dit. Det behövdes mer dialog, en gemensam handlingsplan och gemensamma insatser.

Konkreta mål:

 • Samla alla viktiga aktörer (fastighetsägare, företag, föreningar, kommunen) i samverkan.
 • Skapa en ny och hållbar centrumförening.
 • Ta fram en gemensam handlingsplan för ett mer attraktivt centrum
 • Skapa ett levande centrum genom utveckling av evenemang.

Genomförda aktiviteter:

 • Workshops, möten, intervjuer, enkäter
 • Marknadsföringsinsatser (digitalisering)
 • Möjlighet för lokala föreningar att söka hos ELSA för genomförande av aktiviteter i centrum
 • Kompetensutveckling
 • Evenemang

Projektets målgrupper

Primärt medlemmar i ELSA (företag, föreningar, fastighetsägare) och sekundärt invånare och besökare.

Vad har vi gjort

Vi har bjudit in till sex workshops om Säffle centrums utveckling och bjöd både allmänheten, fastighetsägare, handlare, föreningslivet och ungdomar in till möten och samtal och en enkätundersökning. Detta för att inventera vad Säffle centrum har för problem och svagheter men också fördelar och möjligheter. Inventeringen blev basen till den nya handlingsplanen som togs fram under 2019.

Vi har också jobbat internt i kommunen för att få ett tydligare strategiskt arbete för centrumutveckling. Säffle kommun tar nu omtag om sitt framtida centrumarbete genom att ta fram en ”genomförandeplan för Säffle centrum”. Arbetet ska ske i samverkan med den nya centrumföreningen.

Vi utvecklade också ett antal evenemang som redan fanns i Säffle men som hade stor potential att bidra till en utveckling av Säffles centrum i framtiden. Ett nytillskott bland evenemangen är Seffle City Motor Challenge som satte Säffle på kartan sommaren 2019 och blev samtidigt ett stort samverkansprojekt för många aktörer i Säffle. Vi är stolta över ett mycket bra evenemang som kommer tillbaka redan 2020.

En ny köpmannaförening har bildats och fler och fler vill engagera sig i centrumfrågor. En interimsstyrelse för en ny centrumförening har bildats och snart är den nya föreningen på plats med nya stadgar, en tydlig handlingsplan och en hållbar organisation.

Välkommen att vara med!

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller – ännu bättre – vill vara med i vårt utvecklingsarbete! Alla behövs! Tillsammans är vi starka!

För mer information om den nya köpmannaföreningen kolla hemsidan, www.saffleshopping.se.länk till annan webbplats

Här kan du även se en film om köpmannaföreningen!länk till annan webbplats


En länk till centrumföreningens hemsida kommer inom kort!
Här kan du se en film om centrumföreningen!länk till annan webbplats

Den nya centrumföreningen kommer att heta:

VI ÄR SÄFFLE!

Kontakt

Katrin Steverding, projektedare
Telefon: 0533-68 15 07
katrin.steverding@saffle.se


Företagsamma Säffle är ett Leaderprojekt som drivs tillsammans med Företagarna i Säffle. Projektet pågår 20180101-20200430.

Mål

Säffle kommun är en aktiv företagskommun med många entreprenörer. Företag flyttar till Säffle och nya företag startar upp. Målet med projektet är att förstärka företagsamheten ytterligare.

Målgrupper

Idébärare och nya företagare.

Aktiviteter

Du som bär på en idé tar kontakt och diskuterar din idé med projektledaren Bengt Larsson som finns på Forskningen i Säffle tel 0533-681407, mail: bengt.larsson@saffle.se

Du tar fram en beskrivning av din idé, nyttan för kunden, marknadsförutsättningar, med mera.

Sedan presenteras din idé för ”Företagsamma Säffles” Tillväxtgrupp. Det är 3-4 personer som bedömer idéns förutsättningar, ger råd och kontakter.

Du kan också få hjälp vidare i din företagsutveckling med en mentor under max 20 timmar.

Resultat

107 företagsidéer har presenterats. 34 företag är startade. Dessa företag har fått en mentor att prata med. Sysselsättningseffekten är 115 personer.

9 utvecklingsprojekt har genomförts i befintliga företag.

Kontakt

Pia Proper, 0533-68 10 22.


Näringslivsprojekt vi deltar i

Digital och fysisk verksamhetsutveckling för dig som är företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Läs mer här!länk till annan webbplats

Kontakt

Ewa Gustavsson
Utbildningssamordnare, säljcoach
Telefon: 0533-68 13 29
ewa.gustavsson2@saffle.se

Projektet syftar till att företagen ska kunna definiera ett processfönster för att bland annat kunna automatisera och digitalisera sina produktionsprocesser.

Läs mer här!länk till annan webbplats

Projektet syftar till att stötta "gröna" små och medelstora företag från Värmland till att kunna verka internationellt i utvecklingsländer, baserat på hållbara affärsmodeller.

Läs mer här!länk till annan webbplats

FFLAM ska minska användandet av fossilbaserade förpackningsmaterial, reducera mikroplastutsläpp och öka användningen av fiberbaserade material.

Läs mer här!länk till annan webbplats

Projektet skall skapa ett system av internationell standard som ökar tillgängligheten till Vänern och underlättar för besökare att och lokalbefolkning att på ett hållbart, enkelt och trevligt sätt uppleva Vänern.

Läs mer här!länk till annan webbplats

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-11-10